نقش اولویت دار خواص در ایجاد فتنه

جریان های نفوذی درصدد هستند که فضای فرهنگی و سیاسی کشور را به سمت این ببرند که نظام درعرصه های سیاست خارجی و داخلی یک نظام نرمال براساس قواعد ومناسبات جهانی باشد؛ فضا به سمت یک نظام سکولار برود به طو...
برنامه هسته ای ایران

تاثیر فتنه 88 بر برنامه هسته ای ایران

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که آمریکا با سوءاستفاده از فتنه داخلی، ایران را یک کشور ضعیف می‌پندارد و به دنبال ایجاد فضاهایی است که ایران را محترمانه مجبور به «باج‌دهی» در برنامه هسته ای صلح آمی...

فتنه زیر سر خواص قدرت طلب و منحرف است

فتنه ۸۸ سه پایه داشت که یک پایه عناصر فتنه گر و شکست خوردگان و قدرت طلبان انتخابات بودند، اما بخش رسانه ای بیگانه و هدایت از بیرون را هم باید در نظر گرفت و حضور منافقین و سلطنت طلب ها تا عناصر جاسوس ...
مطرودان امت

نقش خواص در بسترسازی برای فتنه

سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی باید بیش از هر زمان دیگر بسترسازان فتنه را زیر نظر داشته باشند چرا که طراحان فتنه همواره این افراد را سواره نظامان موثری می دانند که در بزنگاهها کشور خود را با قیمتی نا چی...