مقایسه ای بین انقلاب رنگی 88ایران وانقلاب رنگی کشورهای دیگر...

در حال حاضر که ابعاد جنایات و خیانتهای فتنه گران در سال ۸۸ در برخی از امور برای مردم و مسئولان مشخص شده است نگاهی به تصاویر و شباهت های اقدام فتنه گران در سال ۸۸ با سایر کشورها خالی از لطف نیست. ...