دانشگاهیان دولت را در عمق فاجعه بحران آب توجیه کنند...

دبیر همایش علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی آب کشور گفت: اولویت کار دانشگاهیان باید این باشد که دولت را از عمق مشکل بحران آب آگاه کنند و در این صورت است که دولت می‌تواند کار خود را به درستی...