تولید ۲ میلیارد و ۲۵۱ میلیون تن غلات در جهان طی سال جاری...

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) پیش بینی کرد، میزان تولیدات جهانی غلات در سال ۲۰۱۶ به رقم ۲ میلیارد و ۲۵۱ میلیون تن برسد که ۰.۲ درصد پایین تر از تولید سال گذشته محاسبه شده و سومین رکورد بالا...