خروج از اقتصاد تک محصولی با توسعه صادرات غیرنفتی...

صادرات غیر نفتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی می‌شود و همچنین ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که بواسطه تکیه بر اقتص...