توسعه میادین مشترک نفت و گاز در ایران به کندی پیش می‌رود...

معاون مهندسی و توسعه مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت:میادین مشترک نفت و گاز روند کندی را به خود اختصاص داده و کشورهایی نظیر عربستان، قطر، کویت، در بخش دریا و عراق در بخش خشکی توسعه خود را با فاصله چ...