عملکرد وزارت خارجه باعث محکومیت های کشورمان شده است...

خواجه سروی افزود: حتی لازم است موارد نقض حقوق بشر آمریکا و کشورهای دوست آنها نیز احصاء شده و به اطلاع جهانیان رسانده شود.متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما به شکل جدی کار خود را انجام نمی دهد و این باعث شده...