فقط ۶۸صدم درصد اعتبار «کارت خرید کالای ایرانی» مصرف شد...

از مجموع کل اعتبار ۴۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی برای کارت اعبتاری خرید کالای ایرانی تا پایان تیر ماه امسال تنها ۲۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان توسط متقاضیان استفاده شده است. ...