سخنی با جناب روحانی درباره عملکرد ۱۱۰۰ روزه دولت تدبیر...

روحانی در شب گذشته از گسترش و آزادی شبکه های اجتماعی و افزایش میزان تولید و فروش نفت خام ایران به عنوان دو عملکرد مهم دولت در سه سال گذشته نام برده و برای چندمین بار به صورت متناقض و با انداختن توپ ب...