توسعه صنایع بدون رسوخ فناوری در آن امکان پذیر نیست...

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در اقتصاد کشور با یک ادبیات جدید به نام اقتصاد دانش بنیان روبرو هستیم،گفت: توسعه صنایع بدون رسوخ فناوری در آن امکان پذیر نیست....