شرط تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد؛ جذب سرمایه‌‌ها...

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه مشکل اصلی بخش تعاون عدم اجرای قوانین و سیاست‌هاست گفت:تحقق سهم ۲۵ درصدی مستلزم این است که حداقل ۴۵ درصد از سرمایه گذاری های جدید کشور در قالب تعاونی‌ها انجام ش...