جامعه کارفرمایی مظلوم است

از میان اضلاع مثلث جامعه کارگری ، دولت و کارفرمایی ضلع سوم معتقد است به دلایلی نتوانسته است خواسته های خود را به گوش افکار عمومی برساند و همین ضعف سبب مظلومیت این جامعه شده است. سید سعید علوی نایب رئ...