رفع بحران آب درکشور نیازمند تغییردرالگوی تغذیه است...

دکتر علم الهدی معتقد است کشورایران که درمنطقه نیمه خشک دنیا واقع شده است و بیشتر مناطق آن با بحران آب دست و پنجه نرم می کند، علاوه بر ایجاد تغییردرالگوی کشت محصولات کشاورزی نیازمند تغییر در الگوی تغذ...