اما و اگرها در نظام بانکداری اسلامی

برای پیشبرد بانکداری اسلامی در کشور به برخی مسائل کمتر توجه شده است. به همین جهت انتقادات بسیاری به آن وارد می شود. به حدی که گفته می شود نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد! ...