عقدقراردادهای مشکوک میان شرکت آمریکایی وبرخی ازمدیران دولتی...

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از عقد قراردادهای مشکوک میان شرکت آمریکایی و برخی از مدیران دولتی خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد باید در خصوص "انعقاد قرارداد شبکه الکترونیکی پرداخت کارت با یک شر...