۷ مصیبت اقتصادی دولت

وزیر اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی ۷ مصیبت اقتصادی دولت فعلی را برشمرد و گفت: مجلس نهم در برابر اشتباهات دولت قبل مماشت کرد و در دوره روحانی با این دولت در امور اقتصادی همراهی و همکاری کرد. ...