طرح الزام « مهارت آموزی» پیش از «دریافت دیپلم»...

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران با تأکید بر اینکه طرح آموزش و پرورش برای الزام « مهارت آموزی» قبل از «دریافت دیپلم» در دست بررسی است گفت: در حال حاضر به دلیل عدم اتمام تدوین دستورالعمل‌ها، دریافت دی...