دولت چقدرشغل ایجادکندتابیکاری در سال آخرروحانی تک رقمی شود؟...

در حالی رئیس جمهور وعده تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم را می دهد که وزیر کار و معاونش تک رقمی شدن بیکاری را مستلزم ایجاد سالانه ۸۰۰ هزار شغل دانستند. حال که سال پایانی دولت روحانی است، د...