خلاء نظارت و حسابرسی شرعی ضعف اصلی لوایح بانکی بانک مرکزی...

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به عدم توجه پیش‌نویس لایحه بانکداری و قانون بانک مرکزی بر ایجاد نظارت و حسابرسی شرعی، گفت: بدون داشتن ساوزکار حسابرسی شرعی بانک‌ها،...