عربستان همچنان ضربه‌پذیر است

انجام سیاست ریاضت اقتصادی برای اصلاح اقتصادی معیشتی مردم، وابستگی عربستان را به درآمد های نفتی کاهش نخواهد داد و باید گفت همچنان عربستان در قبال کاهش بالای قمت نفت، ضربه پذیر خواهد بود....