پرداخت وام ازدواج سرعت گرفت/گزارش هفتگی بانک‌ها به سیف...

معاون اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هر ماه باید ١۵٠هزار وام ازدواج پرداخت شود، گفت: پرداخت این وام اکنون سرعت گرفته و رئیس کل هر هفته گزارش پرداخت‌ها را از بانکها مطالبه می کند.معاون اعتبارات بان...