۱۵کارآفرین صنعت و ساختمان تجلیل شدند

دبیرکل اتاق تعاون در بیان شاخص های انتخاب کارآفرین برتر گفت:نوآوری ، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل ، کاهش هزینه های تولیدی نسبت به مشابه خارجی ، و زیست محیطی و اشتغالزایی از شاخص های مهم انتخاب کا...

صنعت و ساختمان باید تحریک شود

مدیر امور نمایشگاهی اتاق تعاون با بیان اینکه در حال حاضر کشور در وضعیت رکود قرار دارد گفت: برای خروج از این رکود یکی از الزامات تحریک بخش صنعت و ساختمان است....