افزودنی های ایرانی سیمان حفاری با موفقیت آزمایش شد...

تخصصان و کارشناسان گروه پژوهش و فناوری های حفاری و تکمیل چاه پژوهشگاه صنعت نفت در مسیر بومی‌سازی ١٠ قلم از افزودنی های سیمان حفاری (طرح کیمیا) در مقیاس آزمایشگاهی، موفق شدند آزمایش میدانی سه قلم از ا...