۱۵کارآفرین صنعت و ساختمان تجلیل شدند

دبیرکل اتاق تعاون در بیان شاخص های انتخاب کارآفرین برتر گفت:نوآوری ، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل ، کاهش هزینه های تولیدی نسبت به مشابه خارجی ، و زیست محیطی و اشتغالزایی از شاخص های مهم انتخاب کا...