با امداد های متفرقه چه کنیم؟

تلفن همراه زنگ می خورد و نام و نام خانوادگی و اطلاعاتی کامل در مورد نوع و مدل خودروی شخصی شما دارد، با شما وارد مکالمه می شود و بعد هم خود را از امداد خودرو مرکزی یا سراسری کل کشور یا ایران یا ... مع...