وزنه سنگین فولاد در کفه ترازوی صادرات غیرنفتی...

کشورهای پیشرو صنعتی جهان و صاحبان فناوری، با افزایش تولیدات خود در صنایع مختلف توانسته‌اند علاوه بر دستیابی به سود و ارزش‌افزوده قابل توجه، بازار مصرف بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در اختیار بگیر...