انتخابات آمریکا؛ شوک منفی احتمالی برای افزایش نرخ بهره...

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحد‌‌ه د‌‌ر هشتم نوامبر، رای انگلیسی‌ها برای خروج از اتحاد‌‌یه اروپا و تقویت ارزش د‌‌لار د‌‌ر بازارهای جهانی شوک‌های منفی احتمالی در برابر افزایش نرخ بهره هستند....