خرید کشتی‌ زیر۱۰۰ هزار تن از خارج منع قانونی دارد...

درحالی وزیر راه از نیاز کشور به هر نوع کشتی خبر داده که رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان این‌که خرید کشتی‌ با ظرفیت زیر ۱۰۰هزار تن از خارج به لحاظ قانونی ممنوع است،گفت:‌ سفارش خرید کشتی ...