کریدور شمال – جنوب ایران به زودی راه‌اندازی می‌شود...

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به‌زودی کریدور شمالی ـ جنوبی ایران راه‌اندازی می‌شود که در آن صورت ارتباط کشورهای شمالی ایران با آب‌های آزاد دنیا در جنوب خلیج‌فارس و به تبع آن با سراسر دنیا تسهیل می‌...