زیرساخت قطع سهمیه سوخت خودروهای دیزل فاقد بیمه آماده شد...

رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت از فراهم شدن زیرساخت قطع سهمیه سوخت خودورهای بدون بیمه شخص ثالث از اول تیرماه امسال خبر داد و گفت: مالباختگان طرح "صدرا" برای دریافت مطالبات خود به دادگاه مراجعه کنند...