شریک بابک زنجانی و رضا ضراب عضو هیات مدیره نفت سپاهان شد!...

حالا باید دید با آمدن رجائیه به ترکیب هیات مدیره نفت سپاهان و با کارنامه ای که او از همکاری با بابک زنجانی گرفته تا رضا ضراب در پرونده خود دارد در مبادلاتش چه خساراتی دامن اعتبار و آینده شرکت نفت سپا...