محدودیت شرکت های نفتی آمریکایی برای حضور در ایران...

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: محدودیت و مشکلی درمذاکره با شرکت های نفتی آمریکایی برای همکاری در صنعت نفت وجود ندارد، اما این شرکت ها برای حضوردر ایران توسط قوانین کنگره محدود شده اند....