دولت برای طرح نظام هماهنگ پرداخت لایحه نمی‌دهد...

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تأیید تخلفات آشکار در پرداخت ها به برخی مدیران گفت برخی موارد پاداش‌های ناموجه میلیاردی به یک نفر پرداخت می شود و برخی مدیران مجامع عمومی شرکت های دولتی هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تو...