برخوردبا پیمانکاران متخلف درصورت عدم پرداخت مطالبات کارگران...

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌با اشاره به لزوم دریافت حسن انجام کار از پیمانکاران از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و یا دستگاه‌های اجرایی،‌گفت: مطالبات کارگران به عنوان دیون ممتازه محسوب ...