شرایط صادرات لبنیات ایران به اتحادیه ارواسیا فراهم شد...

معاون سازمان دامپزشکی کشور گفت: نمایند گان فدراسیون روسیه جهت ارزیابی سیستم نظارت سازمان دامپزشکی، طی چند مرحله از ایران بازدید بعمل آوردند و پس از بررسی مدارک و مستندات ،سیستم نظارتی سازمان دامپزشکی...