صاحبان صنایع نیمه تعطیل از پرداخت تسیهلات استقبال می کنند؟...

به گفته کارشناسان بانکها باید تسهیلات را با سود پایین به تولید اختصاص بدهند تا راه اندازی پروژه های نیمه تمام توجیه اقتصادی داشته باشد، در غیر این صورت صاحبان صنایع برای راه اندازی کارخانجات خود استق...