هدفمندی یارانه‌ها باری از بودجه عمرانی کشور برنداشته است...

معاون مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش بار بودجه عمومی کشور ناشی از کسری بودجه اجرا شد اما در عمل هیچ باری از بودجه عمومی کشور برداشته نشد و در عین حال رقمی بیش از د...

گرانفروشان می‌تازند

مدت‌هاست که موضوع تنظیم بازار میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دست به دست می‌شود و بازار کالاهای اساسی بدون متولی تنظیم بازار پیش می‌رود. از همین رو کالاهای اساسی به بهانه‌های مخت...