لازمه ایجاد کمپین مطالبه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی...

پیشنهاد می شود کمپین مطالبه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در شبکه های اجتماعی راه اندازی شود. کمپینی که سیاستهای اقتصاد مقاومتی را جزء به جزء به دولت یاداوری کرده و مطالبه گرانه از دولت پاسخ بخواهد....