تورم تولید کننده ۳.۳ درصد شد

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۴ به‌میزان ۳.۳ درصد افزایش نشان می‌‌دهد. ...