تولید بیش از حد، پیاز را بی‌مشتری کرد/ کمتر بکارید آب نیست...

در شرایطی که کشاورزان جیرفت نسبت به پایین آمدن قیمت پیاز و بی‌مشتری ماندن این محصول اعتراض دارند، رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان تصریح کرد: کشاورزان باید تولیدشان را بر مبنای الگویی که بر پایه ا...