سید مرتضی خاتمی

برنامه ششم توسعه؛ در یک نگاه

واقع بینی در برنامه ریزی اصل جدانشدنی است امید است در فرصت باقیمانده، مجلس و دولت واقع بینی را در دستور کار قرار دهند و برنامه ای که بصورت فنی و کارشناسی اماده شده است در تحقق اهداف نیز شایسته تقدیر ...