سران فتنه باحمایت‌های آمریکا و انگلیس به اغتشاشات دامن زدند...

سید حسین نقوی حسینی گفت: میرحسین موسوی ۸ سال نخست‌وزیر بود و چندین انتخابات برگزار کرده بود. خاتمی و کروبی نیز همینطور. همه آنها می‌دانستند و باور داشتند که تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی ایران با آن...