60 میلیارد مترمکعب در 17 سال اخیر کاهش بارندگی داشته‌ایم...

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه طی ۱۷ سال اخیر، ۶۰ میلیارد مترمکعب باران کمتری در ایران باریده است گفت:بیش از ۵۰ درصد تخلیه آب زیرزمین...