صدمات سیاست نئولیبرال دولت بر مردم از جنگ و تحریم بیشتر است...

استاد اقتصاد دانشگاه دریک نوشت: تحریم‌های اقتصادی و تهدید‌ها و مداخلات نظامی نتوانست آن‌قدر به اقتصاد و زندگی‌ مردم ایران صدمه بزند که سیاست‌های نئولیبرالی دولت روحانی پایه‌های صنعتی‌ و تولیدی ایران ...