بررسی اولویت های اقتصادی مجلس دهم

مجلس دهم، نباید شأن و جایگاه خود را در نظارت و کنترل امور نظام و دولت، فدای خواست جریان‌های سیاسی کند. مجلس مردمی می تواند در تحقق مطالبات حقیقی جامعه و برآورده ساختن مصالح نظام توفیق یابد....