وزارت صنعت برای چهارمین انقلاب صنعتی برنامه ریزی کند...

رئیس موسسه مطالعات بازرگانی با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای چهارمین انقلاب صنعتی در ایران اظهارکرد: وزارت صنعت باید برای مسیریابی و استفاده از فرصت چهارمین انقلاب صنعتی برنلامه ریزی کند و نقش هماهن...