تعاون حال خوبی ندارد

۱۰سال است که سهم تعاون از اقتصاد تغییر نکرده است و دولت یازدهم نیز با طرح ۷برنامه کاربردی هم موفق به افزایش سهم این بخش نشد. آنچه از وضعیت اقتصادی این روزها عاید بخش تعاون شده است رکود است....