آماده برخورد با MVNOهای دارای سهامدار مشترک با اپراتورها...

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اگر یک مورد موافقت اصولی صادر شده در زمینه MVNO را پیدا کنید که دارای سهامداری مشترک با اپراتورها باشند و مصوبه کمیسیون تنظیم را نقض کند، بدون رو دربا...