گره کور ترافیکی در هسته مرکزی پایتخت

بعد از جنجال های زیادی که در رابطه با خیابان ۱۷ شهریور به پیش آمد و شهرداری هزینه های زیادی را برای ساخت آن پرداخت کرد، هم اکنون خیابان سی تیر در حال تبدیل شدن به سنگ فرش است و مشکلات عدیده ای برای س...