پرسه «دلالان سند» در خلوتگاه مردمان نیازمند یا طمع‌کار...

دو دسته از افراد برای دلال‌های سند، حکم پول دارند؛ اول کسانی که نیازمند سند هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا یک نفر حاضر به ضمانتشان شود و دوم، افرادی که می‌خواهند از ورق‌های سند ملک‌شان هم پول د...